บัณฑิตอาสา

เข้าสู่ระบบ

 Untitled Document

ประชาสัมพันธ์ข่าว

วัน เดือน ปี เวลา
รายละเอียด
ผู้แจ้งข่าว
6 ธ.ค. 2561 11:02 น.
แบบประเมินการสัมภาษณ์กรณีสมัครใหม่
ผู้ดูแลระบบ
6 ธ.ค. 2561 11:02 น.
แบบพิจารณาบัณฑิตอาสาฯ
ผู้ดูแลระบบ
6 ธ.ค. 2561 11:01 น.
ใบสมัคร แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 62
ผู้ดูแลระบบ
6 ธ.ค. 2561 11:01 น.
แบบฟอร์มสัญญาจ้างบัณฑิตอาสาฯ ปี 62
ผู้ดูแลระบบ
6 ธ.ค. 2561 11:01 น.
หลักเกณฑ์บัณฑิตอาสาฯ (ม.ค. - ส.ค. 62)
ผู้ดูแลระบบ
22 พ.ย. 2561 15:41 น.
แบบฟอร์มรายงานความเห็นชอบ และสัญญาจ้าง
ผู้ดูแลระบบ
14 ก.พ. 2561 17:38 น.
โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เมษายน-ตุลาคม 2561
ผู้ดูแลระบบ
17 พ.ย. 2560 16:05 น.
เอกสารแนบท้ายการเบิกจ่ายเงิน ปี 61
ผู้ดูแลระบบ
17 พ.ย. 2560 16:05 น.
รายงานความเห็นชอบ และสัญญาจ้าง ปี 61 (แก้ไขล่าสุด)
ผู้ดูแลระบบ
16 พ.ย. 2560 13:24 น.
สัญญาจ้างบัณฑิตอาสา ปี 61 (ล่าสุด)
ผู้ดูแลระบบ
First | Previous | Next | Last
Records 1 to 10 of 113
   บัณฑิตอาสา
   พัฒนาโดย: นายสุริยะ ดอเส็น อีเมล์ : suriya.d@sbpac.go.th โทรศัพท์ : 073-274-444 ( ในเวลาราชการ )
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้